Yükleniyor

Aramak için yazın

Akademik Program


6. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAMI/6thINTERNATIONAL CRIME AND PUNISHMENT FILM FESTIVAL ACADEMIC PROGRAMME

30 Eylül – 6 Ekim 2016/30 September – 6 October 2016

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Rektörlük Binası Doktora Salonu/Istanbul University Central Campus Rectorship Building Doctorate Hall

Birinci Gün:30.09.2016 Cuma/First Day: 30.09.2016 Friday

08.00 – 08.30 Kayıt/Registration

Açılış Konuşması/Opening Speech 08.40 – 09.00

Adem Sözüer – Festival Başkanı/Director of Festival

 

1. Oturum./1st Session.09.00 – 10.20

Adil Yargılanma Hakkı Herkese Lazım: Yoksullara da!/All Needs the Right to Fair Trial: Also Poor People!

Yönetici/Chairman Philip Kunig

Hans Heiner Kühne

Yoksulluk ve Adalete Erişim: “Adil Yargılanmanın” Özel Sonuçları/Poverty and Access to Justice: Special Implications of “Fair Trial”

Pınar Memiş Kartal

Silahların Eşitliği İlkesi Çerçevesinde Yoksulun Yargılamada Temsili/Representation of the Poor in the Trial within the context of the Principle of Equality of Arms

Migena Leskoviku

Yoksulluk ve Adalete Erişim/Poverty and Access to Justice

Kahve Molası/Coffee Break 10.20 – 10.40

2. Oturum./2nd Session 10.40 – 12.00

Sosyal Devlet İlkesi Perspektifinden Yoksulluk /Poverty within the Perspective of Social State Principal

Yönetici/Chairman:Nihat Bulut

Anu Sivaganesan

Haklar Olmaksızın Sosyal Hedefler – Adil (Olmayan) İsviçre Yapımı Eşitsizlik/Social Goals without Rights — (Un) Fair Inequality Made in Switzerland?

Kanita Pruščanović

Savaş Sonrası Bosna Hersekte Yoksullukla Mücadele – Poverty as a post-war struggle in Bosnia and Herzegovina

Volkan Aslan

Yoksulluğun Karşısında Anayasalar: Gelişmiş Sosyal Devlet Anayasalarında Sosyal Haklar/Constitutions against Poverty: Social Rights in Constitutions of Developed Social States

Bülent Yücel

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Sosyal Devlet İlkesinin Anlamlandırılması ve Türkiye Uygulaması/Explaining the Meaning of the Principle of Social State and Its Practice in Turkey in The Light Of the Decisions of Constitutional Court

Öğle Arası/Lunch Break 12.00 – 13.00

3. Oturum./3rd Session. 13.00 – 14.00

Yoksulluk ve Sağlık: Yoksulluk Bir Hastalıktır!/Poverty and Health: Poverty is a Disease

Yönetici/Chairman Bengi Semerci

Yankı Yazgan

Yoksulluk ruhsal gelişimi nasıl etkiler?/How Poverty Affects Mental Development?

Pavel Ursu

Uluslararası Bakış Açısıyla Yoksulluk ve Sağlık/Poverty and Health with International Viewpoint

Serhat Nasıroğlu

Göç, Yoksulluk ve Sağlık/Migration, Poverty and Health

Kahve Molası/Coffee Break 14.00 – 14.20

Konferans (1)/Conference (1) 14.20 – 15.00

Mülteciler için Sağlık Hakkı/ The Right to Health Care for Migrants

Yönetici/Chairman Bengi Semerci

Aart Hendriks

Avrupa Standartları ve Hollanda’nın Deneyimleri/European Human Rights Standards and Dutch Experiences

Kahve Molası/Coffee Break 15.00 – 15.20

4. Oturum/4th Session. 15.20 – 16.40

Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğu/Poverty and Criminal Responsibility

Yönetici/Chairman: Adem Sözüer

Stephen Thaman

ABD Ceza Hukukunda Hafifletici Sebep Olarak Yoksulluk Savunması / Poverty as a Defence or Mitigating Circumstance in US Criminal Law

İbrahim Dülger

Ceza Hukukunda Yoksulluğun Kusurluluğa Etkisi/ The Effect of Poverty on Culpability in Criminal Law

Burcu Ertem

Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi/Poverty and Criminal Responsibility

 

İkinci Gün:01.10.2016 Cumartesi/Second Day: 01.10.2016 Saturday

5. Oturum/5th Session. 09.00 – 10.20

Kadın ve Çocukların Medeni Hukukta Yoksulluk Riskine Karşı Korunması (1) / Protecting Women and Children from the Risk of Poverty within the Concept of Civil Law (1)

Yönetici/Chairman Başak Baysal

İlknur Serdar

Türk Medeni Kanununun Velayet Hükümleri Kapsamında Yoksulluk Nedeniyle Çocuğun Korunması için Alınacak Önlemler/Measures for Protecting Children from Poverty within the context of Custody Regulations in Turkey

Nafiye Yücedağ Göztepe

Kadının Talep Ettiği Yoksulluk Nafakası/Women’s Alimony

Barış Demirsatan

Yoksulluğa Karşı Bir Tedbir Olarak Yardım Nafakası/Support Alimony as a measure against Poverty

Kahve Molası/Coffee Break 10.20 – 10.40

6. Oturum/6th Session. 10.40 – 11.40

Kadın ve Çocukların Medeni Hukukta Yoksulluk Riskine Karşı Korunması (2) / Protecting Women and Children from the Risk of Poverty within the Concept of Civil Law (2)

Yönetici/Chairman Bilgehan Çetiner

Nil Karabağ Bulut

Evlilik Birliğinden Doğan Giderlere Katılma Payının İhlali Dolayısıyla Kadının Yoksulluğa Düşme Tehlikesi Karşısında Medeni Kanun Kapsamında Başvurulabilecek Önlemler/Measures in Civil Code against Women’s Risk of Poverty due to Lack of Contribution of the Spouse to the Expenses of the Civil Marriage Union

Cansu Kaya Kızılırmak

Yasal Düzenlemeler ve Fiili Uygulamalar Işığında Türkiye’de Yoksul Kadının Kürtaj Hakkına Erişimi/Access to Abortion rights of women in Turkey, in light of legislation and current practices.

Kahve Molası/Coffee Break 11.40 – 12.00

Konferans (2)/Conference (2) 12.00 – 12.40

Hekimler için Hukuksal ve Etik Standartlar / Legal and Ethical Standards for Doctors

Yönetici/Chairman Mert Savrun

Aart Hendriks

Bireysel ve Toplumsal Hakları Dengelemek (Açlık grevleri, Tutuklular, Terör şüphelileri) / Balancing Individual and Collective Interests (Hunger strikers, Prisoners, Possible terrorists)

Sinema Paneli/Cinema Panel 16.00 – 17.00 (Yer/Place: Atlas Sineması)

Beyaz Perdeden Yansıyan Yoksulluk/Poverty Reflecting from the White Curtain

Yönetici/Chairman Bengi Semerci

Derviş Zaim – Yönetmen/Director

Farhad Eivazi Yönetmen ve Senarist/Director and Scriptwriter

Menderes Samancılar – Oyuncu/Actor

Serpil Kırel – Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi/Marmara University Faculty of Communication

Alin Taşcıyan – Sinema Eleştirmeni/Film Critic

 

Üçüncü Gün:02.10.2016 Pazar/Third Day: 02.10.2016 Sunday

Sinema Paneli/Cinema Panel 15.00-17.00 (Yer/Place: Feriye Sineması)

Sanat Adalet Getirir mi?/Does Art against Crime Provide Justice?

Yönetici/Chairman Bengi Semerci

Yasemin Işıktaç – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi/ İstanbul University Faculty of Law

İskender Pala – Yazar/Author

Haluk Piyes – Oyuncu/Actor

Turgay Tanülkü – Oyuncu/Actor

 

Dördüncü Gün:03.10.2016 Pazartesi/Fourth Day: 03.10.2016 Monday

7. Oturum/7th Session. 09.00 – 10.40

Yoksulluk ve Yolsuzlukla Mücadele/Poverty and Struggle against Corruption

Yönetici/Chairman Hans Heiner Kühne

Muhammed Munir

İnsan Ticareti: Hatalı Düzenlemeler, Yaygın Yolsuzluk ve Kusurlu Pakistan Politikaları/Trafficking in Persons: Faulty Regulations, Pervasive Corruption and Flawed Policing in Pakistan

Nassima Hanafi

Yükselen Yoksulluk Oranlarında Yolsuzluğun Rolü – Yoksulluk: Yolsuzluğun bir sebebi ve bir sonucu (Cezayir İncelemesi)/The Role of Corruption in the Increasing Rates of Poverty – Poverty: a Cause and a Result of Corruption (Algeria as a case study)

Qerkin Berisha

Kosova’da Hukuk Devleti ve Yoksulluk Üzerindeki Etkisi/Rule of Law in Kosovo and its impact in Poverty

Altan Rençber –İmran Semiz

Yoksullukla Mücadelede Vergisel Yöntemler ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi/The Assessment of Tax Methods for Combating Poverty and Practices in Turkey

Kahve Molası/Coffee Break 10.40 – 11.00

8. Oturum/8th Session. 11.00 – 12.20

Yoksulluk Suça İter mi?/Does Poverty Drag into Crime?

Yönetici/Chairman Pınar Ölçer

Ataullah Khan Mahmood

Yoksulluk ve Suçluluk/Poverty and Delinquency

Güneş Okuyucu Ergün

Ekonomik Durum ve Suçluluk/ Economic Conditions and Criminality

Vesile Sonay Evik

Yoksulluk ve Suç İlişkisi/ The Relationship between Poverty and Crime

Öğle Arası/Lunch Break 12.20 – 13.20

9. Oturum/9th Session. 13.20 – 14.40

Çocuğun Suça Sürüklenmesinde ve Dilencilikte Suçlu Yoksulluk mu?/Is Poverty Responsible for Juvenile Delinquency and Beggary Crime?

Yönetici/Chairman Tuba Topçuoğlu

Ezgi Aygün Eşitli

Yoksulluğun Çocuk Suçluluğuna Etkisi/ The Impact of Poverty on Juvenile Delinquency

Başak Oya İşcan

Çocuklarda Tekrar Suçluluğa Risk Teşkil Eden Etkenler İçerisinde Sosyo – Ekonomik Koşullar ve Yoksulluğun Yeri/ Socio – Economic Conditions and Poverty as Risk Factors for Juvenile Recidivism

Eylem Baş

Türk Ceza Kanunu’nun 229. Maddesinde Düzenlenen Dilencilik Suçunun Yoksulluk Bağlamında Değerlendirilmesi/ An Assessment of Poverty Aspects of Beggary Crime Regulated in the Article 229 of Turkish Penal Code

Kahve Molası/Coffee Break 14.40 – 15.00

Film Gösterimi ve Panel/Film Screening and Panel 15.00. 17.40

Film: Çöpte Dostoyevski Buldum/ Recycling Life

Film Üzerine Tartışma/ Discussion on Film

Moderatörler / Moderators Sedef Erken / Tarık Tufan

Belgesel Ekibi / Documentary Team

Enis Rıza Sakızlı

Oktay Çetinkaya

 

Beşinci Gün: 04.10.2016 Salı/ Fifth Day: 04.10.2016 Tuesday

10. Oturum/10th Session. 09.00 – 10.20

Cezanın Belirlenmesinde Yoksulluk/The Effect of Poverty on Punishment

Yönetici/Chairman Mahmut Koca

Soner Hamza Çetin

Yoksulluk ve Adli Para Cezası/Poverty and Judicial Fine

Polat İşoğlu

Yoksulluğun Türk Ceza Kanunu’ndaki İzleri/Poverty and the Turkish Penal Code

Ezgi Cankurt

Hırsızlık Suçunda Değer Azlığı Kavramı ile Zorunluluk Hali ve Yoksulluk İlişkisine Dair Değerlendirme/An Assessment of the relationship between the concepts of lack of value and state of necessity and Poverty in Crime of Theft

Kahve Molası/Coffee Break 10.20 – 10.40

11. Oturum/11th Session. 10.40 – 12.00

Sinemanın ve Edebiyatın Yoksulları/Poor People of Cinema and Literature

Yönetici/Chairman Korhan Bozkurt

Necdet Neydim

Çocuk edebiyatı metinlerindeki yoksulluk ve yoksunluk kavramlarına iç içelik ya da karşıtlık üzerinden yeniden bir bakış/An assessment on the nested and opposed terms of Poverty and Deprivation

Mehlika Philip – Necdet Neydim

Çocuk kahramanlar üzerine kurgulanmış filmlerde yoksulluğun yansıması ve film kurgusu içinde yoksulluğun görsel tanımına dönük tanıklıklar/Reflection of Poverty in the Films Edited on the Child Heroes

Dilan Tüysüz

Amerikan Rüyası ve Suç İlişkisi Çerçevesinde Gangster Filmleri/Gangster Films within the framework of American Dream and Crime Relations

Öğle Arası/Lunch Break 12.00 – 13.00

12. Oturum/12th Session. 13.00 – 14.20

Muhakeme ve İcra Hukukunda Yoksullara Destekler/Supports for Poor People in Procedural Law and Enforcement Law

Yönetici/Chairman Murat Atalı

Alper Tunga Küçük

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Adli Yardım/Legal Aid according to Code of Civil Procedure

Sinan Altunç

Bir Adil Yargılanma Hakkı Olarak Maddi Olanaklardan Yoksun Kişinin Avukat Yardımından Yararlanması/Provision of Legal Aid Lawyer to poor people as an Aspect of Right to Fair Trial

Serpil Işık

İcra Hukuku’nda Yoksulluğun Önlenmesinde Bir Araç Olarak Haczedilmezlik/ Non-seizeability in Enforcement Law as a Tool for Preventing Poverty

 

Altıncı Gün: 05.10.2016 Çarşamba/Sixth Day: 05.10.2016 Wednesday

13. Oturum/13th Session. 09.00 – 10.20

Yoksulluğun Kentlileşmesi, Kentlerin Dönüşmesi/Urbanization of Poverty and Transformation of Cities

Yönetici/Chairman Aydın Gülan

Melikşah Yasin

Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Yoksullukla Mücadele Bağlamında Değerlendirilmesi/Assessment of Urban Transformation Legislation within the Concept of Struggle Against Poverty

Murat Şentürk

İstanbul Tarihi Kent Merkezinde Yoksulluk ve Kentsel Müdahaleler/ Poverty in Historical Central Istanbul and Urban Intervention

Bülent Şen

İstanbul Kent Merkezinde Göç ve Yoksulluk: Süleymaniye Bekar Odaları ve Göçmenleri/Poverty and Migration Aspects in Central Istanbul

Kahve Molası/Coffee Break 10.20 – 10.40

14. Oturum/14th Session. 10.40 – 12.00

Yoksulluk da Kentin Kimliğini Belirler/Poverty also Identifies the City

Yönetici/Chairman Melikşah Yasin

Seher Kalender Çetinkaya

Yoksul Bölgelerin Kentsel Dönüşümü/Urban Intervention in Poor Neighbourhoods

Lana Kudumovic

Yoksulluk Altında Şehrin Kimliğini Şekillendirme: Saraybosna’nın Kentsel Gelişiminin Karşılaştığı Sorunlar/ Shaping City Identity under Poverty: Challenges of the Urban Development of Sarajevo

Hanif Budiman

Kentsel Gelişim ve Nehir kıyısı Yerleşimi. İnceleme: Yogyakarta Şehri, Endonezya/Urban Development and Riverside Settlement. Cases: Yogyakarta City, Indonesia

Öğle Arası/Lunch Break 12.00 – 13.00

15. Oturum/15th Session. 13.00 – 14.20

İdare Sağlıkta ve Yoksullukla Mücadelede Yoksullar İçin Ne Yapıyor, Neler Yapmalı?/What Do Administrations Do for Poor People in the field of Health and Prevention of Poverty and What Should They Do?

Yönetici/Chairman Cemil Kaya

Eren Kalanyuva

İdarenin Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkının Korunmasındaki Rolü / The Role of Administration in the Protection of the Right to Access to Healthcare Services.

Necip Taha Gür

İdare Hukuku Boyutuyla Sosyal Yardımlar/ Social Aids in Administrative Law

Eren Solmaz

Yoksulluğun Giderilmesinde Kamu Hizmetinin “Eşitlik İlkesi” Gereğince İdarenin Rolü/ Administrations’ Role on Preventing Poverty within the context of Equality Principle of Public Service

Kahve Molası/Coffee Break 14.20 – 14.40

16. Oturum/16th Session 14.40 – 16.00

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Yoksulluk/Poverty within the Concept of Labour Law and Social Security Law

Yönetici/Chairman Ömer Ekmekçi

Gazi Alataş

Türkiye’de Sosyal Sağlık Güvenlik Sistemi/Social Health Care System in Turkey

Necip Şenel

Kıdem Tazminatı, Asgari Ücret/Severance Pay, Minimum Wage

Merve Dömen

Çocuk ve Kadın İşçiler, Sigortasız İşçiler/Woman and Child Workers, Uninsured employees

 

AKADEMİK PROGRAM KATILIMCILARI/PARTICIPANTS of ACADEMIC PROGRAMME

Aart Hendriks Prof. Dr. Leiden Üniversitesi/University

Adem Sözüer Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi/University

Alin Taşcıyan: Sinema Eleştirmeni/Film Critic

Alper Tunga Küçük Araş Gör./Res. Assist.–İstanbul Üniversitesi/University

Altan Rençber Araş Gör./Res. Assist.– İstanbul Üniversitesi/University

Anu Sivaganesan Araş Gör./Res. Assist.– Zürih Üniversitesi/Zurich University

Ataullah Khan Mahmood Prof. Dr. – Uluslararası İslam Üniversitesi/International Islamic University

Aydın Gülan Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi/University

Barış Demirsatan Araş Gör./Res. Assist.–İstanbul Üniversitesi/University

Başak Baysal Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr.- İstanbul Üniversitesi/University

Başak Oya İşcan Öğr. Gör./T. A. – Yalova Üniversitesi/University

Bengi Semerci Prof. Dr.- Hasan Kalyoncu Üniversitesi/University

Bilgehan Çetiner Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi/University

Burcu Ertem Dr. – Çankaya Üniversitesi/University

Bülent Şen Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr.– Kırklareli Üniversitesi/University

Bülent Yücel Dr.- Anadolu Üniversitesi/University

Cansu Kaya Kızılırmak Dr.–İstanbul Üniversitesi/University

Cemil Kaya Prof. Dr.- İstanbul Üniversitesi/University

Derviş Zaim: Yönetmen/Director

Dilan Tüysüz Dr.– Adnan Menderes Üniversitesi/University

Enis Rıza Sakızlı – Yönetmen/Director

Eren Kalanyuva Araş Gör./Res. Assist.–İstanbul Üniversitesi/University

Eren Solmaz Araş Gör./Res. Assist.–İstanbul Üniversitesi/University

Eylem Baş Araş Gör./Res. Assist.– Ankara Üniversitesi/University

Ezgi Aygün Eşitli Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.– Başkent Üniversitesi/University

Ezgi Cankurt Araş Gör./Res. Assist.– Beykent Üniversitesi/University

Farhad Eivazi: Yönetmen ve Senarist/Director and Scriptwriter

Gazi Alataş Dr.– Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortaları Genel Müdür Vekili/Social Security Institution Deputy General Director of General Health Insurance

Güneş Okuyucu Ergün Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr.–Ankara Üniversitesi/University

Haluk Piyes: Oyuncu/Actor

Hanif Budiman Öğr. Gör./T. A. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/Vaqf University

Hans Heiner Kühne Prof. Dr. Trier Üniversitesi/University

İbrahim Dülger Prof. Dr.– Karatay Üniversitesi/University

İbrahim Kaya Prof. Dr.- İstanbul Üniversitesi/University

İlknur Serdar Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.–Dokuz Eylül Üniversitesi/University

İmran Semiz Araş Gör./Res. Assist.– İstanbul Üniversitesi/University

İskender Pala-Yazar/Author

Kanita Pruščanović Öğrenci/Student – Saraybosna Universitesi/Sarajevo University

Korhan Bozkurt– Yönetmen/Director

Lana Kudumovic Dr.Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/Vaqf University

Mahmut Koca Prof. Dr.– İstanbul Şehir Üniversitesi/University

Mehlika Philipİletişimci/Communicator

Melikşah Yasin Prof. Dr.– İstanbul Üniversitesi/University

Menderes Samancılar: Oyuncu/Actor

Mert Savrun Prof. Dr.İstanbul Üniversitesi/University

Merve Dömen – Avukat/Lawyer

Migena Leskoviku Prof. Dr.– Luarasi Üniversitesi/University College Luarasi

Muhammed Munir Prof. Dr.– Uluslararası İslam Üniversitesi/International Islamic University

Murat Atalı Prof. Dr.– Türk Alman Üniversitesi/Turkish – German University

Murat Şentürk Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.– İstanbul Üniversitesi/University

Nafiye Yücedağ Göztepe Dr.– İstanbul Üniversitesi/University

Nassima Hanafi – Yolsuzluğun Önlenmesi ve Yolsuzluğa karşı Mücadele Ulusal Birimi (Cezayir)/The National Body for Preventing and Fighting against Corruption (Algeria)

Necdet Neydim Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr.İstanbul Üniversitesi/University

Necip Şenel – Avukat/Lawyer

Necip Taha Gür Araş Gör./Res. Assist.–İstanbul Üniversitesi/University

Nihat Bulut Prof. Dr.- İstanbul Şehir Üniversitesi/University

Nil Karabağ Bulut Dr. İstanbul Üniversitesi/University

Oktay ÇetinkayaSahaf/Bookseller

Ömer Ekmekçi Prof. Dr. – İstanbul Üniversitesi/University

Pavel Ursu Dr. – Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi/World Health Organization Representative of Turkey

Phillip Kunig Prof. Dr.- Berlin Frei Üniversitesi/University

Pınar Memiş Kartal Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr.–Galatasaray Üniversitesi/University

Pınar Ölçer Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. – Leiden Üniversitesi/University

Polat İşoğlu Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.–Çağ Üniversitesi/University

Qerkin Berisha Öğr. Gör./T. A. – Prishtina Üniversitesi/University

Sedef ErkenAvukat/Lawyer

Seher Kalender Çetinkaya Araş Gör./Res. Assist.–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/Vaqf University

Serhat Nasıroğlu Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.– Sakarya Üniversitesi/University

Serpil Işık Araş Gör./Res. Assist.–İstanbul Üniversitesi/University

Serpil Kırel Prof. Dr. – Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Sinan Altunç Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.– Bahçeşehir Üniversitesi/University

Soner Hamza Çetin Dr. – Ceza Hukukçusu/Criminal Lawyer

Stephen Thaman Prof. Dr.– Saint Louis Üniversitesi/University

Tarık Tufan – Yazar/Author

Tuba Topçuoğlu Yrd. Doç. Dr./Assist. Prof. Dr.İstanbul Üniversitesi/University

Turgay Tanülkü: Oyuncu/Actor

Vesile Sonay Evik Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr.– Galatasaray Üniversitesi/University

Volkan Aslan Araş Gör./Res. Assist.İstanbul Üniversitesi/University

Yankı Yazgan Prof. Dr.– YDY Danışmanlık/Consultancy

Yasemin Işıktaç Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi/University