Yükleniyor

Aramak için yazın

Akademik Program

8. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAMI

Ceza Hukuku ve Sağlık Perspektifinden Uyuşturucu Sorunu /

Drug Problem from the Perspective of Criminal Law and Health

9-15 KASIM 2018/9-15 November 2018

İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu/Istanbul University Doctorate Hall

BİRİNCİ GÜN / FIRST DAY 09.11.2018 CUMA/ FRIDAY

Kayıt/ Registration 08.00 – 09.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI/OPENING SPEECHES 09.00 – 09.30

Açılış Konferansı/Opening Conference 09.30-10.30

Moderatör/Moderator: Bengi Semerci

David Nutt – Bağımlılık-Beyin Biliminden Topluma/ Addiction–from Brain Science to Society

Ara/Break 10.30-11.00

1.OTURUM/ 1st SESSION 11.00-12.20

Yönetici/Chairman: Adem Sözüer

– Mustafa Çalışkan – Türkiye’de Uyuşturucu ile Mücadeleye Yönelik Çalışmalar/ The Works on the Fight against Drugs in Turkey

– Almas Jiwani – Küresel Uyuşturucu Salgını/Drug Epidemic in the World

Öğle Arası/Lunch Break 12.20 – 14.00

2.OTURUM/ 2nd SESSION 14.00 – 16.00

Yönetici/Chairman: Cüneyt Yüksel

– Stephan Thaman – Uyuşturucu Üzerindeki Savaş ABD Ceza Hukukunu ve Usulünü Nasıl Şekilllendirdi?/How The War On Drugs Transformed U.S. Criminal and Procedure Law?

– Krisztina Karsai – Sentetik İlaçlarla Mücadelede Yeni Yaklaşım/ New Approach to Combat Synthetic Drugs

– Mustafa Temmuz Oğlakçıoğlu – Yeni Psikoaktif Maddelere İlişkin Düzenleme – Alman Modeli ve Dünyanın Geri Kalanı/ Regulating New Psychoactive Substances – German Model and Rest of the World

Ara/Break 16.00-16.30

3.OTURUM/ 3rd SESSION 16.30 – 17.50

Yönetici/Chairman: Krisztina Karsai

– Mansour Rahmdel – İran Suç Politikasında Uyuşturucu Suçları ve Bağımlılıkla ile Ilgili Gelişmeler/ Developments of the Iranian Criminal Policy Regarding Drug Crimes and Addiction

– Ivo Josipovic/ Vanda Bozic – Hırvatistan Ceza Hukukunda Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadelede ve Kaçakçılık/ Criminal Law Responses to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Republic of Croatia

– Željko Nikač – Sırbistan’da Narkotik Madde Kullanımı ile Mücadele/ The Fight Against Abuse of Narcotic Drugs in the Republic of Serbia

İKİNCİ GÜN/SECOND DAY – 10.11.2018 CUMARTESİ/SATURDAY

4.OTURUM/ 4th SESSION 09.00 – 10.45

Yönetici/Chairman: Ali Kemal Yıldız

– Rabia Bilici – Madde Kullanım Bozukluğu Olan Erişkinlerde Tedavi Olanakları/ Treatment Possibilities in Adults with Substance Use Disorder

– Caner Mutlu – Madde Kullanım Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Tedavi Olanakları/ Treatment Possibilities in Children and Adolescents with Substance Use Disorder

– Peyman Altan – Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri/ Activities against Drug

Ara/Break 10.45-11.00

5.OTURUM/5th SESSION 11.00-12.15
Yönetici/Chairman: Fatih Selami Mahmutoğlu

– Ali Kemal Yıldız – Korunan Hukuksal Değer Bağlamında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçunun Değerlendirilmesi/ Assessment of the Crime of Buying, Accepting or Storing Drugs or Stimulants or the Use of Drugs or Stimulants in the Context of Protected Legal Value

– Eylem Aksoy Retornaz – Uyuşturucu Madde Bağımlısı Mahpusların Cezasının İnfazı/ The execution of the punishment for Drug Addict Prisoners

Öğleden Sonra

Sinema ve Adalet İlişkisi / Relationship of Cinema and Justice

Atlas Sineması / Atlas Theatre – 15:00

Yönetici/Chairman : Adem Sözüer

Konuşmacılar/Speakers:

Mehmet Açar

Finn Gjerdrum

Barry Ward

ÜÇÜNCÜ GÜN/THIRD DAY– 11.11.2018 PAZAR/SUNDAY

Sinema Paneli / Cinema Panel

Atlas Sineması / Atlas Theatre – 15:00

Yönetici/Chairman : Bengi Semerci

Konuşmacılar/ Speakers:

Serdar Akar

Serpil Kırel

Kültegin Ögel

 DÖRDÜNCÜ GÜN/FOURTH DAY 12.11.2018 PAZARTESİ/MONDAY

6.OTURUM/ 6th SESSION 09.00 – 11.00

Yönetici/Chairman: Pınar Ölçer

– Kuzma Kichik/Pavel Stepanov – Rusya’da Uyuşturucu Maddeler, Bağımlılık ve Uyuşturucu Suçları/ Drugs, Drug addiction and Drug-related Crimes in Russia

– Anu Sivaganesan – İsviçve, Uyuşturucu, Hukuk ve Düzensizlik/ Swiss, Drugs, Law&Unorder

– Illia Manasiev – Makedonya’da Uyuşturucuya Ve Madde Bağımlılığına Yasal Ve Sosyal Açıdan Bakış/ Legal And Social Approach to the Drugs And Drug Addiction in Republic of Macedonia

Ara/Break 11.00 – 11.30

7.OTURUM/7th SESSION 11.30 – 13.15

Yönetici/Chairman: Mahmut Koca

– Stefano Ruggeri – İtalyan Ceza Adaletinde Uyuşturucu Suclari. Uygulama ve Yasal Düzenlemelerdeki Gelişmeler/ Drug-related Crimes in Italian Criminal Justice. Developments in Case-Law and Legislation

– Didar Özdemir Ekici/ İlkay Ekici – Uyuşturucu Kullanımının Hukuki ve Cezai Sorumluluğa Etkisi / The Effects of Use of Drugs on the Civil and Criminal Liability

– Arzu Balan – TCK’nın 191. Maddesinin Suç ve Ceza Siyaseti Bakımından Değerlendirmesi / The Evaluation of the Article 191 in Turkish Criminal Code in terms of Crime and Punishment Policy

BEŞİNCİ GÜN/FIFTH DAY 13.11.2018 SALI/TUESDAY

8.OTURUM/8th SESSION 09.00-10.45

Yönetici/Chairman: Erdal Yerdelen

– Pınar Memiş Kartal – Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu/ Crime of facilitating the use of drugs

– Enes Yılmaz – Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçuna Yönelik Eleştiriler ve Çözüm Önerileri / Criticisms And Recommendations for the Crime Of Facilitating The Use Of Narcotic or Pyschotropıc Substances

– M. Nureddin Bozalan – Uyuşturucu ile Mücadelede Zarar Azaltma (Harm Reduction) Yöntemi / Harm Reduction as a Method of Fighting Drugs

Ara/Break 10.45 – 11.00

9.OTURUM/9th SESSION 11.00-12.45

Yönetici/Chairman: Ahmet Gökcen

– Erdal Yerdelen – Uyuşturucu Ticareti Suçu/ Drug Trafficking

– Asiye Selcen Ataç – Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçunda ‘Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Başkalarına Verme’ Seçimlik Hareketi / The Elective Act of ‘Delivering Narcotics and Psychotropic Substances’ in the Offence of Production and Trade of Narcotics and Psychotropic Substances

– Kerim Çakır – Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçlarında Etkin Pişmanlık (TCK m.192) / Effective Remorse at Crimes of Trade of Narcotics and Psychotropic Substances (Turkish Penal Code, Article 192)

ALTINCI GÜN/SIXTH DAY 14.11.2018 ÇARŞAMBA/WEDNESDAY

10.OTURUM/10th SESSION 09.00-10.45

Yönetici/Chairman: Serdar Talas

– Çağla Tansuğ – Danıştay Kararları Işığında İdarenin Uyuşturucuyla Mücadeleye Yönelik Yetkileri/ Competence of the Administration for the Fight against Drugs in the Light of the Council of State Decisions

– Ezgi Çırak – Uyuşturucu Madde Ticareti Suçlarında Gizli Soruşturmacı Tedbirinin Uygulanması / Confidential Investigator Appointment in A Drug Trafficking Crime

– Salih ÖZKAN – Avrupa’da Uyuşturucu Madde Kullanımına Bağlı Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi / Prevention of Drug-Related Infectious Diseases in Europe: Syringe Exchange Programs

Ara/Break 10.45-11.00

11.OTURUM/11th SESSION 11.00-12.45

Yönetici/Chairman: Tuba Topçuoğlu

– Özgür Küçüktaşdemir – Kriminolojik Açıdan Uyuşturucu Ticareti ve Organize Suçluluk / Criminological Perspectives on Drug Trafficking and Organized Crime

– Ezgi Cankurt – Sanal Dünyanın Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of the Virtual World in Terms of the Crime of Facilitating the Use of Narcotic or Stimulant Substances

– Yasemin Sanal – Popüler Sinemada Bağımlılık ve Bağımlı Birey Temsilleri/ Addiction and Addicted Individual Representations in Popular Cinema

YEDİNCİ GÜN/SEVENTH DAY 15.11.2018 PERŞEMBE/THURSDAY

12.OTURUM/12th SESSION 09.00-11.00

Yönetici/Chairman: Saadet Yüksel

– Fausto Martin De Sanctis – Yeraltı Savaşı: Brezilya’da Uyuşturucu Girişimcileri ve Kurumsal Müdahale Arasındaki Gücün Çekişmesi / The Underground War: The Dispute of Power among Drug Crime Enterprises and Institutional Response in Brazil

– Parviz Saney – ABD’de Uyuşturucu Problemi/ The Drug Problem in the USA

– Pınar Ölçer – Hollanda’nın Uyuşturucu Politikası/ Drugs Policy in the Netherlands

Ara/ Break 11.00 – 11.30

13.OTURUM/ 13th SESSION 11.30 – 13.15

Yönetici/Chairman: İzzet Özgenç

– Yusuf Yaşar – Suçta Kanunilik İlkesi Bakımından Uyuşturucu Suçlarının Konusu / The Subject of Crimes with Respect to the Legality Principle

– Zafer İçer – Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları (TCK m.188/1, 3) Bakımından Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Hallerin Değerlendirilmesi / Evaluation of legally acceptable grounds and of circumstances that eliminate culpability for the crimes of production and sale of drugs and stimulants (Turkish Criminal Code Article 188/1 and 3)

– Sinan Altunç – Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme Suçu / Crime of Facilitating the Use of Narcotics or Psychotropic Substances and Media

Öğle Arası/Lunch Break 13.15 – 14.30

14.OTURUM/ 14th SESSION 14.30 – 15.30

Yönetici/Chairman: Mehmet Maden

Muhammed Demirel – Uyuşturucu Madde Ticareti Suçlarında Alıcı Kılığına Giren Kolluk Görevlisinin Hukuki Niteliği ve Cezalandırılabilirliği/ Legal Character and Punishability of Police Officers Masqueraded as a Consumer for the Crime of Drug Trafficking

Rahime Erbaş – İnfaz Kurumunda Uyuşturucu Bağımlısı Mahkumların Tedavi Hakkı: Wenner v. Almanya Kararı/ Wenner v. Germany: Drug Addict and Treatment in Prison

Eylem Baş – Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürme Yasağı / Probition Of Driving Vehicle Under The Effects Of Alcohol, Narcotics Or Psychotropic Substances Laid Down

Ara/ Break 15.30-15.45

KAPANIŞ PANELİ/ CLOSING PANEL 15.45 – 16.45

Uygulamada Adil Yargılanma Hakları/ Fair Trial Rights in Practice

Yönetici/Chairman: Bahri Öztürk

Av. Naim Karakaya

Av. Kaan Karcıoğlu

Av. Çağlar Coşkunsu

DEĞERLENDİRMELER/CLOSING REVIEWS 16.45 – 17.45

Yönetici/Chairman: Adem Sözüer

Bahri Öztürk

Cumhur Şahin

İzzet Özgenç

Ahmet Gökcen

 

Akademik Program Raportörleri/The Reporters of Academic Program

Serdar Talas

Mehmet Maden

Abdullah Batuhan Baytaz

Elif Ergüne

 

 KATILIMCILAR

 1. Abdullah Batuhan Baytaz, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi
 2. Adem Sözüer, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
 3. Ahmet Gökcen, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
 4. Ali Kemal Yıldız, Prof. Dr., Türk-Alman Üniversitesi
 5. Almas Jiwani, BM Kanada Ulusal Kadın Hakları Komitesi/Almas Jiwani Vakfı
 6. Anu Sivaganesan, Zürih Üniversitesi/İsviçre
 7. Arzu Balan, Arş.Gör., Haccettepe Üniversitesi
 8. Asiye Selcen Ataç, Dr. Öğr. Üyesi, Maltepe Üniversitesi
 9. Bahri Öztürk, Prof. Dr., Kültür Üniversitesi
 10. Bengi Semerci, Prof. Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 11. Coşkun Yorulmaz, Prof. Dr., İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi
 12. Caner Mutlu, Doç. Dr., Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 13. Cumhur Şahin, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 14. Cüneyt Yüksel, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
 15. Çağla Tansuğ, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
 16. Çağlar Coşkunsu, Avukat
 17. David Nutt, Prof. Dr., Londra Imperial Akademisi
 18. Didar Özdemir Ekici, Arş.Gör., Haccettepe Üniversitesi
 19. Elif Ergüne, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi
 20. Erdal Yerdelen, Doç. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 21. Eylem Aksoy Retornaz, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
 22. Eylem Baş, Arş.Gör., Anara Üniversitesi
 23. Ezgi Cankurt, Dr., Beykent Üniversitesi
 24. Ezgi Çırak, Arş.Gör., İzmir Ekonomi Üniversitesi
 25. Fatih Selami Mahmutoğlu, Prof. Dr., Türk-Alman Üniversitesi
 26. Fausto Martin De Sanctis, Dr., Sao Paulo Federal Yüksek Mahkemesi
 27. Ilija Manasiev, Dr., Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi
 28. İlkay Ekici, Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi
 29. Ivo Josipovic, Prof. Dr., Zagreb Üniversitesi
 30. İzzet Özgenç, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 31. Kaan Karcıoğlu, Avukat
 32. Kerim Çakır, Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi
 33. Kristina Karsai, Prof. Dr., Szeged Üniversitesi
 34. Kuzma Kichik, Doç. Dr., Moskova Devlet Üniversitesi
 35. M. Nureddin Bozalan, Arş.Gör.. Haccettepe Üniversitesi
 36. Mahmut Koca, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
 37. Mansour Rahmdel, Doç. Dr., Tahran Üniversitesi
 38. Mehmet Maden, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi
 39. Muhammed Demirel, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi
 40. Mustafa Çalışkan, Dr., İstanbul Emniyet Müdürü
 41. Mustafa Temmuz Oğlakçıoğlu, Dr., Friedrich Alexander Üniversitesi
 42. Naim Karakaya, Avukat
 43. Özgür Küçüktaşdemir, Dr., Atılım Üniversitesi
 44. Parviz Saney, Prof. Dr., Avukat
 45. Pavel Stepanov, Assist. Prof. Dr., Moskova Devlet Üniversitesi
 46. Peyman Altan, Dr., Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
 47. Pınar Memiş Kartal, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
 48. Pınar Ölçer, Doç. Dr., Leiden Üniversitesi
 49. Rabia Bilici, Prof. Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 50. Rahime Erbaş, Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi
 51. Saadet Yüksel, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
 52. Salih ÖZKAN, Arş.Gör., Trabzon Üniversitesi
 53. Serdar Talas, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi
 54. Sinan Altunç, Dr. Öğr. Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi
 55. Stefano Ruggeri, Prof. Dr., Messina Üniversitesi
 56. Stephan Thaman, Prof. Dr., Saint Louis Üniversitesi
 57. Tuba Topçuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi
 58. Vanda Bozic, Dr., Zagreb Üniversitesi
 59. Yasemin Sanal, Dr. Öğr. Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi
 60. Yılmaz Enes, Arş.Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi
 61. Yusuf Yaşar, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
 62. Zafer İçer, Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi