Yükleniyor

Aramak için yazın

Akademik Program

TERÖR VE DARBELERE KARŞI HUKUK DEVLETİNİN KORUNMASI/

PROTECTION OF THE RULE OF LAW AGAINST TERRORISM AND THE COUPS

 

 1. 7.ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAMI/

7th INTERNATIONAL CRIME AND PUNISHMENT FILM FESTIVAL ACADEMIC PROGRAMME

İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu/Istanbul University Doctorate Hall

3 – 9 Kasım 2017 / 3 – 9 November 2017

 

BİRİNCİ GÜN /FIRST DAY 03.11.2017 CUMA/FRIDAY

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI/OPENING SPEECHES 08.30 – 09.30

Adem SÖZÜER- Festival Başkanı/Director of Festival

Abuzer KENDİGELEN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı/Dean of Law Faculty of Istanbul University

Mahmut AK- İstanbul Üniversitesi Rektörü/ Rector of Istanbul University

Burhan ÜSTÜN- Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanvekili/ The Vice-President of the Constitutional Court of the Republic of Turkey

 

Açılış Paneli/Opening Panel 09.30-10.50

Musaddık’dan 15 Temmuz’a Darbeler/ The Coups from Mosaddegh to July 15

Yönetici/Chairman: Adem SÖZÜER

Leila HEMMATZADEH- Zincirin İlk Halkası: Musaddık Darbesi /The First Ring of the Chain: The Mosaddegh Coup

Tasneem ELNEKHEELY- Tahrir Yine Bahar Bekliyor/ Tahrir is Waiting for Spring Again

Nedim ŞENER– “Our boys couldn’t do it”:15 Temmuz Darbe Girişimi/“Our boys couldn’t do it”: July 15 Coup Attempt

 

Ara/Break 11.00-11.15

 

 1. OTURUM/ 1st SESSION 11.15 – 12.30

Yönetici/Chairman: Bengi SEMERCİ

Akın ÖZÇER-Beyaz Eldiven Darbeleri(Golpe de Guante Blanco)/White Gloved Coups

Halil BERKTAY-Terörün ve Darbelerin İdeolojik Kutsanma Mekanizmaları/The Ideological Blessing Mechanisms of Terrorism and Coups d’Etat

Kuzma KICHIK- Ukrayna’da Renkli Devrim ve Hukuksal Sonuçları/ The Colour Revolution in Ukraine and Its Legal Consequences

 

 

Öğle Arası/Lunch Break 12.30 – 14.00

 

 1. OTURUM/ 2nd SESSION 14.00 – 15.00

Yönetici/Chairman: Philip KUNIG

Engin YILDIRIM-Terör Suçlarından Tutuklu ve Hükümlülerin İfade, Bireysel Haberleşme Özgürlükleri ile Özel Hayata Saygı Hakkına Yönelik Müdahaleler/ Interference to Freedom of Expression and the Right to Privacy of the Detainees and Prisoners under Terror Crimes

Akif YILDIRIM-Darbe ve Terör Yargılamalarının Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi/Assessment of Coup and Terror Trials in the context of the Right to Fair Trial

 

 

Ara/ Break 15.00-15.20

 

 1. OTURUM/ 3rd SESSION 15.20 – 16.20

Yönetici/Chairman: Engin YILDIRIM

Rick LAWSON-Kriz Zamanlarında Adalete Erişim/Access to Justice in Times of Crisis

Gijs De VRIES-Avrupa Birliği ve Hukuk Devleti: İlkeler ve Uygulama/ The European Union and the State of Law: Principles and Practice

 

İKİNCİ GÜN/SECOND DAY – 04.11.2017 CUMARTESİ/SATURDAY

 

 1. OTURUM/ 4th SESSION 09.00 – 10.20

Yönetici/Chairman: Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Nahit GEZGİN-Terör ve Terörle Mücadele Kapsamında Yaşama Hakkı ve Kötü Muamele Yasağına İlişkin Devletin Pozitif Yükümlülükleri/ Positive Obligations of the State under the Right to Life and the Prohibition of Ill-treatment in connection with Terror and the Fight against Terror

Aydın ŞİMŞEK-Darbe ve Terör Soruşturmaları ve Kovuşturmalarının Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi/ Assessment of Coup and Terror Investigations and Trials in Connection with the Right to Freedom and Security

Volkan HAS-OHAL ve Teröre İlişkin Norm Denetimine İlişkin Kararların Değerlendirilmesi/ Assessment of the Judgments relating to Constitutional Review of Laws on State of Emergency and Terror

Ara/Break 10.20 – 10.40

 

 1. OTURUM/ 5th SESSION 10.40 – 11.40

Yönetici/Chairman: Rick LAWSON

Soazick KERNEIS- Terör Karşıtı Düzenlemeler: Yasal Canavar? İstisnanın Normalleşmesi ve Hukukun Üstünlüğünün Erozyonu/ The Anti-terrorism Legislation: a Legal Monster ? The Normalization of the Exception and the Erosion of the Rule of Law

Fernando Guanarteme Sánchez LÁZARO-Terör Suçları ve İspanya’da 11 Eylül/ Terrorist Crimes and 11thSeptember in Spain

 

Ara/Break 11.40 – 11.50

            Akademik Onur Ödülü Sahibi Sunumu 11.50 – 12.30

Örgütlü Güç Yoluyla Fiil Üzerinde Hakimiyet/ Perpetration via Criminal Organization

Yönetici/Chairman: Adem SÖZÜER

Claus ROXIN

Osman İSFEN

 

Sinema Paneli – Atlas Sineması 16.00

Sinemada Şiddet ve Şiddetin Gösterimi/The Violence in Cinema and The Representation of Violence

Yönetici/Chairman: Bengi SEMERCİ

Serdar AKAR

Banu BOZDEMİR

Prof. Dr. Ergün YOLCU

Gürkan UYGUN

 

ÜÇÜNCÜ GÜN/THIRD DAY – 05.11.2017 PAZAR/SUNDAY

 

Sinema Paneli – Nişantaşı City’s Sineması 16.00

Sinemada Gerçek ve Gerçeklik/Truth and Reality in Cinema

Yönetici/Chairman: Bengi SEMERCİ

Ferhad EIVAZI

Prof. Dr. Şükran ESEN

Murat Tolga ŞEN

Onur ÜNLÜ

 

DÖRDÜNCÜ  GÜN/FOURTH DAY – 06.11.2017 PAZARTESİ/MONDAY

 

6.OTURUM/ 6th SESSION 9.00-10.00

Yönetici/Chairman: : Cemil KAYA

Amila FERHATOVIC– Terörizme Karşı Savaş-İdeal ve Gerçeklik Arasında, Bosna Hersek Ülke Raporu/ Fight against Terrorism – Between Ideal And Reality, Country Report Bosnia and Herzegovina

Luigi FOFFANI-Uluslararası Terörizm: 11 Eylül Sonrası İtalya Tecrübesi/ International Terrorism: The Italian Experience after 11thSeptember

 

Ara/Break 10.00-10.20

 

7.OTURUM/ 7th SESSION 10.20-11.20

Yönetici/Chairman: Krisztina KARSAI

Pınar ÖLÇER-Hollanda’da Terörizmle Mücadele/Combating Terrorism in the Netherlands

Marc THOMMEN-Terörizmle Mücadele ve Hukuk Devleti/Combating Terrorism and the Rule of Law

Ara/Break 11.20-11.40

 

8.OTURUM/ 8th SESSION 11.40-12.40

Yönetici/Chairman: Marc THOMMEN

Murat ÖNOK- Terör Suçları İnsanlığa Karşı Suç Olarak Yargılanabilir mi? / Can Terrorist Acts be Prosecuted as a Crime against Humanity

Krisztina KARSAI-Macaristan’da Hukuk Devleti ve Terörizm Karşıtı Düzenlemeler/ Rule of Law and Anti-Terrorist Legislation in Hungary

 

Öğle Arası/Lunch Break 12.40-14.00

 

9.OTURUM/ 9th SESSION 14.00-15.20

Yönetici/Chairman: İbrahim KAYA

Saadet YÜKSEL- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Bağlamında Ölçülülük İlkesinin Uygulanması: Karşılaştırmalı Değerlendirmeler/The Application of Principle of Proportionality in the context of Individual Application to the Constitutional Court: Comparative Assessments

Sabahattin NAL-AİHS Bağlamında Terör Gerekçesiyle Hak ve Özgürlüklerin Askıya Alınması/ Suspension of Fundamental Rights and Freedoms by Reason of Terror in the context of ECHR

Gülay ARSLAN ÖNCÜ– Temel Hak ve Özgürlüklerin Kayıtlanmasında “Kötü Niyetli” Davranma Yasağı: AİHM ve AYM/ Bad Faith Ban” on the Restriction of the Fundamental Rights and Freedoms: The ECtHR  and the Turkish Constitutional Court

Ara/Break 15.20-15.40

 

10.OTURUM/ 10th SESSION 15.40-17.20

Yönetici/Chairman: Aydın GÜLAN

Davut DURSUN-Demokrasilerde Krizleri Çözme Yöntemleri ve Darbelerin Kriz Çözme Yöntemi Olarak Görülmesi/ Methods of Solving Crises in Democracies and Seen as a Method of Solving Crises

Fethi GEDİKLİOsmanlı Padişahlarının Tahta Çıkışı ve Tahttan İndirilişleri/ The Throning and Dethroning of the Ottoman Sultans

Osman DOĞRU- Darbeler Nasıl Önlenebilir? How can the Coups be Prevented?

Mehmet Ö. ALKAN-Osmanlı’dan Günümüze Darbeler Parantezinde 27 Mayıs Darbesi ve Propaganda/ The Coup of the 27 May and Propaganda within the Coups from the Ottoman Empire to Nowadays

 

BEŞİNCİ GÜN/FIFTH DAY 07.11.2017 SALI/TUESDAY

 

 1. OTURUM/11th SESSION 09.00 – 10.20

Yönetici/Chairman: Bahri ÖZTÜRK

Ivo JOSIPOVIC- Terörizmle Mücadele: Hırvatistan’ın Hukuki Yaklaşımı/ Fight against Terrorism: Croatian Legal Approach

Vincenzo PACILLO- Köktendincilik, Terörizm ve Seküler Demokrasi: Ceza Muhakemesi Ötesinde Kanun Koyucunun Rolü/ Religious Fundamentalism, Terrorism and Secular Democracy: The Role of the Legislator Beyond Criminal Prosecution

Safiye ŞAHİN- Irkçılığa Dayalı Terörizmin Bir Örneği Olarak Almanya’da NSU Cinayetleri/ The NSU Murders in Germany as an Example of Racial Based Terrorism

 

Ara/Break 10.20 – 10.40

 

12.OTURUM/ 12th SESSION 10.40 – 12.00

Yönetici/Chairman: Mahmut KOCA

Ali Kemal YILDIZ-Terör Suçlarında Suçluların İadesi/Extradition in Terror Crimes

Uğur ERSOY-Terörizm ve Nefret Suçları Arasındaki Tetikleme Etkisi/Trigger Effect Between Terrorism and Hate Crimes

 1. Özlem E. YILMAZ-9/11 Sonrası Terörizmin Yeniden Tanımlanması/Redefining Terrorism after 9/11

 

 

Öğle Arası/Lunch Break 12.00 – 13.00

 

 1. OTURUM/ 13th SESSION 13.00 – 14.20

Yönetici/Chairman: Ali Kemal YILDIZ

Yusuf YAŞAR-Yasama Organına Karşı Suçlar/Crimes against the Legislature

Ezgi AYGÜN EŞİTLİ-Suç Genel Teorisinde Kalkışma Suçları/Attempt Crimes in the General Theory of Crime

Eylem BAŞ-Anayasayı İhlal Suçu/The Crime of Violation of the Constitution

 

Ara/Break 14.20 – 14.40

 

 1. OTURUM/ 14th SESSION 14.40 – 16.00

Yönetici/Chairman: Yusuf YAŞAR

Muhammed DEMİREL-Emir Demiri Keser (mi?)/(Can) Order Cut Iron(?)

Ömer TEMEL-Dünyadaki Darbe Yargılamaları Tecrübeleri/Experiences of Coup Trials in the World

Kanita PRUSCANOVİC- Şili’de Darbelerle Ceza Hukuku Yoluyla Hesaplaşma ve Demokrasiye Giden Yol/The 1973 Coup in Chile: Dealing with Pinochet-Era Crimes,the Fight against Impunity and the Chilean Path to Democracy

 

ALTINCI GÜN/SIXTH DAY 08.11.2017 ÇARŞAMBA/WEDNESDAY

 

 

 1. OTURUM/ 15th SESSION 13.00 – 14.20

Yönetici/Chairman: Cüneyt YÜKSEL

Eylem AKSOY RETORNAZ-Yargıtay Kararlarında Terörün Propagandası ve İfade Özgürlüğü/Terrorist Propaganda and Freedom of Expression in the Case Law of The Court of Cassation

Mevlüt GÖL-Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları Bağlamında Terör Örgütü Propagandası ve İfade Özgürlüğü İlişkisi/The Relation Between Propaganda of Terrorism and Freedom of Expression in the context of the Constitutional Compliant Case Law of  the Turkish Constitutional Court

Yağmur Müge AKMAN-Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak Suçu ile İfade Özgürlüğü Arasındaki Gri Alan/The Grey Area between Propaganda of Terrorism and Freedom of Expression

 

Ara/Break 14.20-14.40

 

 1. OTURUM/ 16th SESSION 14.40 – 16.00

Yönetici/Chairman: Saadet YÜKSEL

Vesile Sonay EVİK-BM Bünyesinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Yönelik Tedbirler/Measures to Prevent the Financing of Terrorism within the United Nations

Kerim ÇAKIR-AB Bünyesinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesi/Prevention of Terrorism Financing in the European Union

Olgun DEĞİRMENCİ-Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu/The Crime of Financing of Terrorism in Turkish Law

Didar ÖZDEMİR-Yargıtay Kararları Işığında Terörizmin Finansmanı Suçu/The Crime of Financing Terrorism in the Light of Turkish Supreme Court Decisions

 

YEDİNCİ GÜN/SEVENTH DAY 09.11.2017 PERŞEMBE/THURSDAY

 

 1. OTURUM/ 17th SESSION 09.00-10.20
 • Yönetici/Chairman: Ahmet GÖKCEN
 • Elif BEKAR-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçunun Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi/The Crime of Provoking of the Masses to be Resentment and Hate orContempt of People within the Terror Organisation Activity
 • Mehmet Savaş ÖZDAĞ-Simbiyotik Bir İlişki: Terörizm ve Medya/A Symbiotic Relationship: Terrorism and Media
 • Feyzan ÖZBAY-Karşılaştırmalı Hukukta Terörün Yasal Tanımına Yönelik Yaklaşım Farklılıklarının Değerlendirilmesi/An Analysis for Legal Definitions of Terror from Comparative Law Perspective

 

 

Ara/Break 10.20 – 10.40

 

 1. OTURUM/ 18th SESSION 10.40-12.00
 • Yönetici/Chairman: Cumhur ŞAHİN
 • Mehmet Emin ALŞAHİN-Örgüt Faaliyetlerinin Engellenmesi Çerçevesinde Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi/Interceptionof Comunication with Preventive Purpose in the context of Prevention Activities of the Organization
 • Batuhan BAYTAZ-Gizli Soruşturmacı/Undercover Investigator
 • Tülay KİTAPÇIOĞLU YÜKSEL-Terör Suçlarında Anonim Tanıklık/Anonymous Witness in Terrorism Offences

 

Öğle Arası/Lunch Break 12.00 – 13.00

 

19.OTURUM/ 19th SESSION 13.00- 14.20

 • Yönetici/Chairman: İzzet ÖZGENÇ
 • Güneş OKUYUCU ERGÜN-Örgüt Üyeliği ve Üyesi Olmadan Örgüt Adına Suç İşleme/The  a Crime on behalf of an Organization without Being a Member
 • Zafer İÇER-Örgüt Suçlarında Etkin Pişmanlık/Active Remorse inthe Organized Crimes
 • Havva Begüm TOKGÖZ-Örgüt Suçlarında İnfaz Rejimi/The Regime of Execution in the Organized Crimes

 

Ara/Break 14.20 – 14.40

 

 1. OTURUM/ 20th SESSION 14.40 – 15.30

Yönetici/Chairman: Vuslat DİRİM

Eyüp YEŞİL-Örgüt Kavramı ve Yargı Kararlarında Kriterlerin Ortaya Konması/The Concept of Organization and Criterion in Judicial Decisions

 

Ara/Break 15.30 – 15.40

 

KAPANIŞ KONUŞMALARI/CLOSING SPEECHES

Ahmet GÖKCEN

İzzet ÖZGENÇ

Cumhur ŞAHİN

Bahri ÖZTÜRK

Adem SÖZÜER

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Program Katılımcıları

Abdullah Batuhan BAYTAZ, Yrd. Doç. Dr.  İstanbul Üniversitesi University

Abdullah ÇELİK, Dr. Anayasa Mahkemesi The Constitutional Court

Adem SÖZÜER, Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi University

Ahmet GÖKCEN, Prof. Dr. Marmara Üniversitesi University

Akif YILDIRIM, Anayasa Mahkemesi  The Constitutional Court

Akın ÖZÇER, Dr Emekli Diplomat Retired Diplomat

Ali Kemal YILDIZ, Prof.Dr. Türk-Alman Üniversitesi University

Amila FERHATOVIC, Doç. Dr. Sarajevo Üniversitesi University

Aydın GÜLAN, Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi University

Aydın ŞİMŞEK, Anayasa Mahkemesi The Constitutional Court

Bahri ÖZTÜRK, Prof. Dr. İstanbul Kültür Üniversitesi University

Bengi SEMERCİ, Prof. Dr. Psikiyatr Psychiatrist

Burhan ÜSTÜN Anayasa Mahkemesi, The Constitutional Court

Cemil KAYA, İstanbul Üniversitesi University

Claus Roxin, Prof. em. Dr. Dr. h. c. mult. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi University

Cumhur ŞAHİN, Prof. Dr. Gazi Üniversitesi University

Davut DURSUN, Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi University

Didar ÖZDEMİR, Arş. Gör. Hacettepe Üniversitesi University

Elif BEKAR, Arş. Gör. Dr. İstanbul Üniversitesi University

Engin YILDIRIM, Prof. Dr. Anayasa Mahkemesi The Constitutional Court

Eylem AKSOY RETORNAZ, Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi University

Eylem BAŞ, Arş. Gör.  Ankara Üniversitesi University

Eyüp YEŞİL, Yargıtay Supreme Court

Ezgi AYGÜN EŞİTLİ, Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi University

Fernando Guanarteme Sánchez LÁZARO, Prof. Dr. Laguna Üniversitesi University

Fethi GEDİKLİ, Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi University

Feyzan ÖZBAY, Arş. Gör. İstanbul Medeniyet Üniversitesi University

Gijs de VRIES – Hollanda Kızılhaç Başkanı General Director of the Netherlands Red Cross

Gülay ARSLAN ÖNCÜ, Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi University

Güneş OKUYUCU ERGÜN, Doç. Dr. Ankara Üniversitesi University

Halil BERKTAY, Prof. Dr. İbn Haldun Üniversitesi University

Havva Begüm TOKGÖZ, Arş. Gör. İstanbul Üniversitesi University

İbrahim KAYA, Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi University

İzzet ÖZGENÇ, Prof. Dr. Gazi Üniversitesi University

Ivo JOSIPOVIC, Prof. Dr. Hırvatistan Cumhurbaşkanı (2010-2015) President of the Republic of Croatia (2010-2015)/ Zagreb Üniversitesi University

Kanita PRUSCANOVIC, Yüksek Lisans Öğrencisi LLM Student

Kerim ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Marmara Üniversitesi University

Krisztina KARSAI, Prof. Dr. Szeged Üniversitesi University

Kuzma KICHIK, Doç. Dr. Moskova Devlet Üniversitesi Moscow State University

Leila HEMMATZADEH, Ahar İslami Azad Üniversitesi University

Luigi FOFFANI, Prof. Dr. Modena Üniversitesi University

Mahmut KOCA, Prof. Dr. İstanbul Şehir Üniversitesi University

Marc THOMMEN, Prof. Dr. Zürih Üniversitesi University

Mehmet Emin ALŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Marmara Üniversitesi University

Mehmet Ö. ALKAN, Doç. Dr.  İstanbul Üniversitesi University

Mehmet Savaş ÖZDAĞ, Yrd. Doç. Dr. KTO Karatay Üniversitesi University

Mevlüt GÖL, Arş. Gör. İstanbul Üniversitesi University

Muhammed DEMİREL, Arş. Gör. Dr.  İstanbul Üniversitesi University

Murat ÖNOK, Yrd. Doç. Dr. Koç Üniversitesi University

Nahit GEZGİN, Anayasa Mahkemesi The Constitutional Court

Nedim ŞENER, Gazeteci Journalist

Olgun DEĞİRMENCİ, Doç. Dr. TOBB Üniversitesi University

Osman İSFEN, Prof. Dr. Hagen Fern Üniversitesi University

Ömer TEMEL, Arş. Gör. İstanbul Üniversitesi University

Osman DOĞRU, Prof. Dr. Marmara Üniversitesi University

Philip KUNIG, Prof. Dr. Türk- Alman Üniversitesi/ Berlin Frei Üniversitesi University

Pınar ÖLÇER, Doç. Dr. Leiden Üniversitesi University

Rick LAWSON, Prof. Dr.  Leiden Üniversitesi University

Saadet YÜKSEL, Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi University

Sabahattin NAL, Doç.Dr. İstanbul Üniversitesi University

Serdar TALAS, Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi University

Soazick KERNEIS, Prof. Dr. Konstanz Üniversitesi University

Tasneem ELNEKHEELY, “Soot Mısır” Radio/TRT

Tülay KİTAPÇIOĞLU YÜKSEL, Arş. Gör. Beykent Üniversitesi University

Uğur ERSOY, Yrd. Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi University

Vesile SONAY EVİK, Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi University

Vincenzo PACILLO, Prof. Dr. Modena Üniversitesi University

Volkan HAS, Dr. Anayasa Mahkemesi The Constitutional Court

Vuslat DİRİM, Yargıtay, Supreme Court

Yağmur Müge AKMAN, Arş. Gör. Hacettepe Üniversitesi University

Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Prof. Dr. Anayasa Mahkemesi The Constitutional Court

Yusuf YAŞAR, Doç. Dr. Marmara Üniversitesi University

 1. Özlem E. YILMAZ, Arş. Gör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi University

Zafer İÇER, Arş. Gör. Dr. Marmara Üniversitesi University

Zühtü ARSLAN, Prof. Dr. Anayasa Mahkemesi The Constitutional Court