Yükleniyor

Aramak için yazın

Akademik Program

10. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAMI

BEN MASUMUM

“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”

20-26 KASIM 2020

10th INTERNATIONAL CRIME AND PUNISHMENT FILM FESTIVAL ACADEMIC PROGRAM

I AM INNOCENT

“Everyone has the right to be presumed innocent until proved guilty.”

20-26 NOVEMBER 2020

İSTANBUL

BİRİNCİ GÜN / FIRST DAY

20.11.2020 CUMA/ FRIDAY

 

Giriş/ Login: 08.30-09.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI/OPENING SPEECHES 09.00 – 09.15

Açılış Oturumu / Opening Session 09.15-10.15

Adem Sözüer

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı / International Crime and Punishment Film Festival President

Vuslat Dirim

Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı / President of the 13th Criminal Chamber of the Supreme Court

İzzet Özgenç

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü / Director of Turkish Criminal Law Application and Research Center at the Faculty of Law of Hacı Bayram Veli University

Cumhur Şahin

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı / Dean of Hacı Bayram Veli University Faculty of Law

Bahri Öztürk

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı / Dean of Istanbul Kültür University Faculty of Law

Ara/Break 10.15 – 10.30

1.Oturum/ 1st Session 10.30 – 11.50

Yönetici/Chairman: Murat Önok

Stephen Thaman

Presumption of Innocence and Assuring the Impartiality of the Trial Court / Masumiyet Karinesi ve İlk Derece Mahkemesinin Tarafsızlığını Sağlama

Cristian Dumitru Miheş

The Witness’s Right to Silence. Myth or Fact? / Tanığın Susma Hakkı. Efsane mi yoksa Gerçek mi?

Aart Hendriks

Right to a Fair Trial During the Pandemic Period / Pandemi Döneminde Adil Yargılanma Hakkı

Ara/Break 11.50 – 12.00

Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Onur Ödül Töreni ve Paulo Pinto de Albuquerque’nin Masumiyet Karinesi Konulu Konferansı /Crime and Punishment Film Festival Academic Awards Ceremony and Paulo Pinto de Albuquerque’s Conference on Presumption Innocence         12.00-13.30           

Ara/Break 13.30 – 14.00

2.Oturum/ 2nd Session 14.00 – 15.20

Yönetici/Chairman: Asiye Merve Turanlı Özcan

Edward Johnston

The Dwindling Fair Trial: Silence, Pre-Trial Disclosure and Self-Incrimination / Adil Yargılamanın Önemini Kaybetmesi: Susma, Ön Yargılama Aydınlatması ve Kendi Aleyhine Suçlama

 

András Hárs

Comparative Overview of Cases Concerning Domestic Violence in the Practice of the European Court of Human Rights / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulamasında Aile İçi Şiddetle İlgili Davalara Karşılaştırmalı Genel Bakış

 

Murat Ceyhan

Preventive Detention and Connotation of “Innocence” Surrounding the Right to Liberty / Önleyici Gözaltı ve Hürriyet Hakkı Çerçevesinde “Masumiyetin” Anlamı

İKİNCİ GÜN/SECOND DAY

23.11.2020 PAZARTESİ/MONDAY

Giriş/ Login: 08.45-09.00

3.Oturum/ 3rd Session 09.00 – 10.20

Yönetici/Chairman: Serdar Talas

Murat Önok

Ceza Hukuku ve Meslek Etiği Bağlamında Basının Adli Haberleri Verme Hakkıyla Masumiyet Karinesi Arasındaki İlişki / The Relationship Between the Press’ Right to Make News and the Presumption of Innocence in the Context of Criminal Law and Professional Ethics

Ferhat Canbolat / Günhan Gönül Koşar

Özel Yaşama Saygı Gösterilmesi Hakkının Basın Tarafından İhlalinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yerleşik İçtihatlarında Türk Hukukuna Katkı Sağlayabilecek Hususlar/Lessons for Turkish Law from the Case Law of the European Court of Human Rights in Breach of Privacy by Media

Ümit Kılınç

Masumiyet karinesi ve basın özgürlüğü: AİHM içtihatlarında çatışan iki hak  / Presumption of innocence and the freedom of the press: two rights in conflict in the ECtHR case law?

Ara/Break 10.20 – 10.30

4.Oturum/ 4th Session 10.30 – 11.50

Yönetici/Chairman: Adem Sözüer

Uğur Ersoy

Basit Yargılama Usulü v. Adil Yargılanma Hakkı / The Simplified Proceeding v. The Right to a Fair Trial

Ercan Yaşar

Seri Muhakeme Aklanma Hakkı ve Etkin Soruşturma Gerekliliği / Accelerated Proceedings, Presumption of Innocence and Effective Investigation Requirement in Turkish Criminal Procedure Law

Ezgi Cankurt

İddia Pazarlığında Herhangi Bir Zafer Var Mıdır? : Masumiyet Karinesi Bağlamında Kısa Bir Tartışma. / Is There Any Glory In The Plea Bargaining? : A Brief Discussion In The Context Of The Presumption Of Innocence

Ara/Break 11.50 – 12.00

5.Oturum/ 5th Session 12.00 – 13.20

Yönetici/Chairman: Batuhan Baytaz

Elif Ergüne

 

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Suçlu Sayılmama Karinesinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı İle İlişkisi / The Relation Between the Presumption of Innocence and Deferment of the Announcement of the Verdict In the Light of the Constitutional Court Decisions

Sertaç Işıka

SEGBİS Uygulamasının Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi /Evaluation of the SEGBİS Application in Terms of the Right to Fair Trial

Mert Ülgen

Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Makul Sürede Yargılanma Hakkı: Galea ve Pavia v. Malta Davası Işığında Bir Değerlendirme / The Right To Trial Within Reasonable Time Within The Scope Of The Right To A Fair Trial: An Evaluation In The Light Of The Case Of Galea And Pavia V. Malta

ÜÇÜNCÜ GÜN/THIRD DAY

24.11.2020 SALI/TUESDAY

Giriş/ Login: 08.45-09.00

6.Oturum/6th Session 09.00-10.20

Yönetici/Chairman: Selman Dursun

Fahri Gökçen Taner

Suçsuzluk Karinesi Karşısında Kabahatler Hukukunda İspat Yükünü Ters Çeviren Karinelere ve Objektif Sorumluluğa Yer Var Mı? / Are There Any Place to Presumptions Which Reverses The Burden of Proof And to The Objective Liability in Misdemeanours Law?

Ali Tanju Sarıgül

Şüpheli ve Sanığın Ceza Muhakemesi İşlemlerine Katlanma Yükümlülüğüne Getirilen Sınır- Nemo Tenetur İlkesi / Limits of Sufferance Obligation of the Suspect and Accused in the Criminal Proceedings –The Nemo Tenetur Principle

Erdal Yerdelen

Lekelenmeme Hakkı Açısından Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (Syok) (Cmk M.158/6) / Decision for the Resolution of the Investigations (DRIS) (Criminal Procedure Law Art. 158/6)  in Terms of the Right Against Self-Incrimination

Ara/Break 10.20-10.30

7.Oturum/7th Session 10.30-11.50

Yönetici/Chairman: Mehmet Maden

Valentina Bonini

Presumption of Innocence and Negotiated Justice: Who Waive What? /  Masumiyet Karinesi ve Müzakere Edilmiş Adalet: Feragatin Konusu Nedir?

Zeljko Nikac/ Branko Lestanin

The Role of Serbian Police During the State of Emergency / Olağanüstü Halde Sırp Polisinin Rolü

İlhan Ömer Koşar

Money Laundering as a ‘Catch-all’ Offence / Bir ‘Torba Suç’ Olarak Kara Para Aklama

 

Ara/Break 11.50-12.30

8.Oturum/ 8th Session 12.30-13.50

Yönetici/Chairman: Tuba Kelep Pekmez

Marta-Claudia Cliza/ Laura-Cristiana Spataru-Negura

The Relationship between the Presumption of Innocence and The Prejudicial Statements of the Domestic Public Authorities Through the Lens of the European Court of Human Rights/ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gözünden Masumiyet Karinesi ile Yerel Kamu Otoritelerinin Önyargılı Beyanları Arasındaki İlişki

Ivo Josipović/ Vanda Božić

The Presumption Of Innocence And The Institute Of The Agreement Between Parties In Croatian Criminal Proceedings – Pro Et Contra / Masumiyet Karinesi ve Hırvatistan Ceza Muhakemesi Sürecinde Taraflar Arasında Anlaşma Kurumu- Avantajları ve Dezavantajları

Amila Ferhatovic/ Kanita Pruščanović

 

The Principle of Innocence in Bosnia & Herzegovina’s Criminal Law  / Bosna Hersek Ceza Hukukunda Masumiyet Karinesi

 

DÖRDÜNCÜ GÜN/FOURTH DAY

25.11.2020 ÇARŞAMBA/WEDNESDAY

 

Giriş/ Login: 08.45-09.00

9.Oturum/9th Session 09.00-10.20

Yönetici/Chairman: Mahmut Koca

Murat Volkan Dülger/ Merve Bakdur/ Onur Özkan

Sosyal Medya ve Suçsuzluk Karinesi / Social Media and Presumption of Innocence

Buket Abanoz Öztürk

Ceza Muhakemesinde Yapay Zeka ve Tahmin Odaklı Hukuk Teknolojisi Karşısında Adil Yargılanma Hakkı / The Fair Trial Right Faced with Artificial Intelligence and Predictive Legal Technology in Criminal Process

Derya Tekin

Türk Ceza İnfaz Hukukunda Birleştirici Ayıplama /Reintegrative Shaming in the Turkish Penal Execution Law

Ara/Break 10.20 – 10.30

10.Oturum/10th Session 10.30-11.50

Yönetici/Chairman: Serdar Talas

Erkan Sarıtaş

Masumiyet Karinesinden Yararlanma ve Aklanma Hakkı Açısında Ceza Muhakemesinde Düşme Kararına İlişkin Bazı Meseleler / Some Issues Regarding The Decision Of Dismissal In Criminal Procedure In Terms Of The Right To Be Innocent And The Right To Demand An Acquittal Decision

Hazal Algan Canseven

Kanun Yolu Davasında Masumiyet Karinesinin Uygulanmasına İlişkin Değerlendirmeler: Hükümözlü Tutukluluk Uygulaması ve Olağanüstü Kanun Yolları Aşamasında Masumiyet Karinesinin Uygulanması / Evaluations Regarding the Application of the Presumption of Innocence in the Legal Remedy Case: Assessment of the Legal Status of the Person During Detention Application and Application of the Presumption of Innocence in the Extraordinary Legal Remedies

 

Abdullah Batuhan Baytaz

 

Yargılamanın Yenilenmesinde Kişinin Hukuki Statüsü / Legal Status of the Person During in the Retrail

 

Ara/Break 11.50 – 12.00

11.Oturum/11th Session 12.00-13.20

Yönetici/Chairman: Cemil Kaya

Cüneyt Yüksel

Uluslararası Adalet Divanı Kararlarında Bireysel Hakların Korunması ve Jadhav Davası / Protection of Individual Rights in the ICJ Judgements and Jadhav Case

 

Erdem Bafra

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Işığında Haklarında Kamu Davası Açılanların İhalelere Katılım Yasağının Hukuki Niteliği ve Süresi / Legal Qualification and Period of Prohibition from Participation in Tenders for those Against Whom a Public Lawsuit is Decided to be Filed in View of Constitutional Court and Council of State Decisions

Eren Kalanyuva

Masumiyet karinesine ilişkin AİHM içtihadının Danıştay Kararlarındaki Etkileri Üzerine /The Impact of the ECtHR Case Law on the Presumption of Innocence on the Council of State Decisions

 

BEŞİNCİ GÜN/FIFTH DAY

26.11.2020 PERŞEMBE/THURSDAY

 

Giriş/ Login: 08.45-09.00

12.Oturum/12th Session 09.00-10.00

Öğrenci Forumu/Student Forum

Yönetici/Chairman: Sertaç Işıka

Kevser Çetin

Sanal Ortamdaki Linç Kültürünün Masumiyet Karinesi Üzerindeki Etkileri / The Effects of Lynch Culture on the Presumption of Innocence in the Virtual Platform

Furkan Terzioğlu

Hukuki Realizm Bağlamında Hukuka Aykırı Gerçek Delil / Intrinsic Illegal Evidence in the Context of Legal Realism

Ara/Break 10.00 – 10.10

  1. Oturum/13th Session 10.10-11.50

Yönetici/Chairman: Ali Kemal Yıldız

Altan Rençber

Vergi Hukukunda Silahların Eşitliği İlkesi: Tebliğ Edilmeyen Vergi Tekniği Raporlarına İlişkin Durumun Değerlendirilmesi / The Equality Of Arms Principle In Tax Law: Evaluation Of The Status Regarding Tax Technique Reports Not Notified

Muammer Ketizmen / Arzu Balan

Ceza Yargılaması Sisteminde Temel Dönüşüm: Due Process’ten Suç Kontrolüne / Basic Transformation In The Criminal Procedure System: From Due Process to Crime Control

Mehmet Maden

İngiltere ve Galler Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuyla İlgili Olarak Masumiyet Karinesine İlişkin Bazı Tartışmalar / Some Discussions Concerning the Presumption of Innocence with regard to Criminal Law and Criminal Procedure Law of England and Wales

İlker Tepe

  1. Yüzyıl Alman Ceza Hukukunda Masumiyet Kavrayışının Dönüşümü ve Bu Dönüşümün Yansımaları / The Transformation of Conception of Innocence in 18th. Century German Criminal Law and Its Reflections

Ara/Break 11.50 – 12.00

  1. Oturum/14th Session 12.00-13.40

Yönetici/Chairman: Adem Sözüer

Ayşe Yasemin Aydoğmuş

İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler / Alternative Obligations to Administrative Detention

Arzu Balan / İrem Geçmez

Suçlu Olma Karinesi Örneği Olarak Sınır dışı Edilme Kararı / Deport Decision as a Being Presumption of Guilty

Mine Tan Dehmen

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Usulî Güvenceler / Procedural Safeguards Relating to Expulsion of Aliens

Ayşe Elif Ulusu Karataş

Türk Hukukunda Uluslararası ve Geçici Koruma Statüsü Sahiplerinin Sınır Dışı Edilmesinde “Geri Gönderme Yasağı”/ Effects of “Non-Refoulment” Principle in the Expulsion of International and Temporary Protection Holders Under Turkish Law

Kapanış Konuşmaları/ Closing Speeches 13.40-14.10